منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1463.41 5.7200 0.3900 1464.33 1456.08 13:04:49
گرم 47.05 0.1839 0.0125 47.08 46.81 13:04:49
کیلوگرم 47049.69 183.9021 12.5388 47079.27 46814.02 13:04:49
تولا 548.78 2.1450 0.1463 549.12 546.03 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.91 0.1400 0.8100 16.95 16.74 13:04:24
گرم 0.54 0.0045 0.0260 0.54 0.54 13:04:24
کیلوگرم 543.67 4.5011 26.0421 544.95 538.20 13:04:24
تولا 6.34 0.0525 0.3038 6.36 6.28 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 878.80 6.6500 0.7600 879.60 870.30 13:04:44
گرم 28.25 0.2138 0.0244 28.28 27.98 13:04:44
کیلوگرم 28254.06 213.8023 24.4345 28279.78 27980.77 13:04:44
تولا 329.55 2.4938 0.2850 329.85 326.36 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1686.00 19.9500 1.2000 1697.40 1661.40 13:04:44
گرم 54.21 0.6414 0.0386 54.57 53.42 13:04:44
کیلوگرم 54206.12 641.4069 38.5809 54572.64 53415.21 13:04:44
تولا 632.25 7.4813 0.4500 636.53 623.03 13:04:44

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1328.78 5.1938 0.3900 1329.61 1322.12 13:04:49
گرم 42.72 0.1670 0.0125 42.75 42.51 13:04:49
کیلوگرم 42721.12 166.9831 12.5388 42747.97 42507.13 13:04:49
تولا 498.29 1.9477 0.1463 498.60 495.80 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.35 0.1271 0.8100 15.39 15.20 13:04:24
گرم 0.49 0.0041 0.0260 0.49 0.49 13:04:24
کیلوگرم 493.65 4.0870 26.0421 494.82 488.69 13:04:24
تولا 5.76 0.0477 0.3038 5.77 5.70 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 797.95 6.0382 0.7600 798.68 790.23 13:04:44
گرم 25.65 0.1941 0.0244 25.68 25.41 13:04:44
کیلوگرم 25654.68 194.1325 24.4345 25678.04 25406.54 13:04:44
تولا 299.23 2.2643 0.2850 299.50 296.34 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1530.89 18.1146 1.2000 1541.24 1508.55 13:04:44
گرم 49.22 0.5824 0.0386 49.55 48.50 13:04:44
کیلوگرم 49219.16 582.3975 38.5809 49551.95 48501.01 13:04:44
تولا 574.08 6.7930 0.4500 577.97 565.71 13:04:44

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1139.85 4.4553 0.3900 1140.57 1134.14 13:04:49
گرم 36.65 0.1432 0.0125 36.67 36.46 13:04:49
کیلوگرم 36647.00 143.2414 12.5388 36670.04 36463.44 13:04:49
تولا 427.44 1.6707 0.1463 427.71 425.30 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.17 0.1090 0.8100 13.20 13.04 13:04:24
گرم 0.42 0.0035 0.0260 0.42 0.42 13:04:24
کیلوگرم 423.46 3.5059 26.0421 424.47 419.21 13:04:24
تولا 4.94 0.0409 0.3038 4.95 4.89 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 684.50 5.1797 0.7600 685.12 677.88 13:04:44
گرم 22.01 0.1665 0.0244 22.03 21.79 13:04:44
کیلوگرم 22007.08 166.5306 24.4345 22027.12 21794.22 13:04:44
تولا 256.69 1.9424 0.2850 256.92 254.20 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1313.23 15.5391 1.2000 1322.10 1294.06 13:04:44
گرم 42.22 0.4996 0.0386 42.51 41.61 13:04:44
کیلوگرم 42221.15 499.5918 38.5809 42506.63 41605.11 13:04:44
تولا 492.46 5.8271 0.4500 495.79 485.27 13:04:44

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5375.84 21.0124 0.3900 5379.22 5348.91 13:04:49
گرم 172.84 0.6756 0.0125 172.95 171.97 13:04:49
کیلوگرم 172837.03 675.5645 12.5388 172945.69 171971.32 13:04:49
تولا 2015.94 7.8797 0.1463 2017.21 2005.84 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.12 0.5143 0.8100 62.27 61.49 13:04:24
گرم 2.00 0.0165 0.0260 2.00 1.98 13:04:24
کیلوگرم 1997.17 16.5348 26.0421 2001.89 1977.09 13:04:24
تولا 23.29 0.1929 0.3038 23.35 23.06 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3228.27 24.4288 0.7600 3231.21 3197.05 13:04:44
گرم 103.79 0.7854 0.0244 103.89 102.79 13:04:44
کیلوگرم 103791.27 785.4028 24.4345 103885.76 102787.37 13:04:44
تولا 1210.60 9.1608 0.2850 1211.70 1198.89 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6193.52 73.2863 1.2000 6235.40 6103.15 13:04:44
گرم 199.13 2.3562 0.0386 200.47 196.22 13:04:44
کیلوگرم 199126.18 2356.2083 38.5809 200472.58 196220.78 13:04:44
تولا 2322.57 27.4824 0.4500 2338.28 2288.68 13:04:44

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1941.36 7.5882 0.3900 1942.58 1931.64 13:04:49
گرم 62.42 0.2440 0.0125 62.46 62.10 13:04:49
کیلوگرم 62416.12 243.9646 12.5388 62455.36 62103.48 13:04:49
تولا 728.01 2.8456 0.1463 728.47 724.36 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.43 0.1857 0.8100 22.49 22.21 13:04:24
گرم 0.72 0.0060 0.0260 0.72 0.71 13:04:24
کیلوگرم 721.23 5.9712 26.0421 722.94 713.98 13:04:24
تولا 8.41 0.0696 0.3038 8.43 8.33 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1165.82 8.8219 0.7600 1166.88 1154.54 13:04:44
گرم 37.48 0.2836 0.0244 37.52 37.12 13:04:44
کیلوگرم 37481.83 283.6301 24.4345 37515.95 37119.29 13:04:44
تولا 437.18 3.3082 0.2850 437.58 432.95 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2236.65 26.4657 1.2000 2251.77 2204.01 13:04:44
گرم 71.91 0.8509 0.0386 72.40 70.86 13:04:44
کیلوگرم 71909.84 850.8904 38.5809 72396.06 70860.62 13:04:44
تولا 838.74 9.9246 0.4500 844.41 826.51 13:04:44

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10270.36 40.1435 0.3900 10276.81 10218.92 13:04:49
گرم 330.20 1.2906 0.0125 330.41 328.55 13:04:49
کیلوگرم 330199.42 1290.6436 12.5388 330407.01 328545.50 13:04:49
تولا 3851.39 15.0538 0.1463 3853.81 3832.10 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 118.68 0.9825 0.8100 118.96 117.48 13:04:24
گرم 3.82 0.0316 0.0260 3.82 3.78 13:04:24
کیلوگرم 3815.52 31.5892 26.0421 3824.55 3777.16 13:04:24
تولا 44.50 0.3685 0.3038 44.61 44.06 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6167.51 46.6704 0.7600 6173.12 6107.85 13:04:44
گرم 198.29 1.5005 0.0244 198.47 196.37 13:04:44
کیلوگرم 198289.78 1500.4860 24.4345 198470.29 196371.87 13:04:44
تولا 2312.82 17.5014 0.2850 2314.92 2290.45 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11832.52 140.0111 1.2000 11912.52 11659.87 13:04:44
گرم 380.42 4.5015 0.0386 383.00 374.87 13:04:44
کیلوگرم 380423.96 4501.4579 38.5809 382996.22 374873.29 13:04:44
تولا 4437.20 52.5042 0.4500 4467.20 4372.45 13:04:44

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 159497.06 623.4228 0.3900 159597.33 158698.16 13:04:49
گرم 5127.95 20.0435 0.0125 5131.17 5102.26 13:04:49
کیلوگرم 5127945.60 20043.4935 12.5388 5131169.38 5102260.49 13:04:49
تولا 59811.44 233.7837 0.1463 59849.04 59511.85 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1843.02 15.2586 0.8100 1847.38 1824.49 13:04:24
گرم 59.25 0.4906 0.0260 59.39 58.66 13:04:24
کیلوگرم 59254.45 490.5750 26.0421 59394.62 58658.76 13:04:24
تولا 691.13 5.7220 0.3038 692.77 684.19 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95780.41 724.7835 0.7600 95867.60 94854.00 13:04:44
گرم 3079.41 23.3023 0.0244 3082.22 3049.63 13:04:44
کیلوگرم 3079409.46 23302.3132 24.4345 3082212.74 3049624.54 13:04:44
تولا 35917.68 271.7940 0.2850 35950.38 35570.28 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 183757.14 2174.3505 1.2000 184999.63 181075.99 13:04:44
گرم 5907.93 69.9070 0.0386 5947.88 5821.73 13:04:44
کیلوگرم 5907924.83 69906.9397 38.5809 5947871.65 5821723.79 13:04:44
تولا 68908.98 815.3820 0.4500 69374.91 67903.54 13:04:44

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14250.25 55.6996 0.3900 14259.21 14178.87 13:04:49
گرم 458.16 1.7908 0.0125 458.44 455.86 13:04:49
کیلوگرم 458155.76 1790.7838 12.5388 458443.78 455860.92 13:04:49
تولا 5343.85 20.8874 0.1463 5347.21 5317.08 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 164.66 1.3633 0.8100 165.05 163.01 13:04:24
گرم 5.29 0.0438 0.0260 5.31 5.24 13:04:24
کیلوگرم 5294.08 43.8304 26.0421 5306.61 5240.86 13:04:24
تولا 61.75 0.5112 0.3038 61.90 61.13 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8557.49 64.7557 0.7600 8565.28 8474.72 13:04:44
گرم 275.13 2.0819 0.0244 275.38 272.47 13:04:44
کیلوگرم 275129.51 2081.9427 24.4345 275379.97 272468.38 13:04:44
تولا 3209.06 24.2834 0.2850 3211.98 3178.02 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16417.76 194.2671 1.2000 16528.77 16178.21 13:04:44
گرم 527.84 6.2458 0.0386 531.41 520.14 13:04:44
کیلوگرم 527842.92 6245.8281 38.5809 531411.96 520141.30 13:04:44
تولا 6156.67 72.8502 0.4500 6198.29 6066.84 13:04:44

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1449.07 5.6639 0.3900 1449.98 1441.81 13:04:49
گرم 46.59 0.1821 0.0125 46.62 46.36 13:04:49
کیلوگرم 46588.60 182.0999 12.5388 46617.89 46355.25 13:04:49
تولا 543.40 2.1240 0.1463 543.74 540.68 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.74 0.1386 0.8100 16.78 16.58 13:04:24
گرم 0.54 0.0045 0.0260 0.54 0.53 13:04:24
کیلوگرم 538.34 4.4570 26.0421 539.61 532.93 13:04:24
تولا 6.28 0.0520 0.3038 6.29 6.22 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 870.19 6.5848 0.7600 870.98 861.77 13:04:44
گرم 27.98 0.2117 0.0244 28.00 27.71 13:04:44
کیلوگرم 27977.17 211.7070 24.4345 28002.63 27706.56 13:04:44
تولا 326.32 2.4693 0.2850 326.62 323.16 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1669.48 19.7545 1.2000 1680.77 1645.12 13:04:44
گرم 53.67 0.6351 0.0386 54.04 52.89 13:04:44
کیلوگرم 53674.90 635.1211 38.5809 54037.82 52891.74 13:04:44
تولا 626.05 7.4079 0.4500 630.29 616.92 13:04:44

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105230.89 411.3138 0.3900 105297.04 104703.80 13:04:49
گرم 3383.25 13.2240 0.0125 3385.38 3366.31 13:04:49
کیلوگرم 3383249.03 13224.0346 12.5388 3385375.98 3366302.85 13:04:49
تولا 39461.61 154.2428 0.1463 39486.42 39263.95 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1215.96 10.0671 0.8100 1218.84 1203.74 13:04:24
گرم 39.09 0.3237 0.0260 39.19 38.70 13:04:24
کیلوگرم 39094.13 323.6652 26.0421 39186.61 38701.11 13:04:24
تولا 455.99 3.7752 0.3038 457.07 451.40 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63192.75 478.1882 0.7600 63250.28 62581.53 13:04:44
گرم 2031.69 15.3741 0.0244 2033.54 2012.04 13:04:44
کیلوگرم 2031692.59 15374.0962 24.4345 2033542.10 2012041.49 13:04:44
تولا 23697.30 179.3207 0.2850 23718.87 23468.09 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 121236.89 1434.5646 1.2000 122056.64 119467.95 13:04:44
گرم 3897.86 46.1223 0.0386 3924.21 3840.98 13:04:44
کیلوگرم 3897853.55 46122.2885 38.5809 3924209.15 3840980.96 13:04:44
تولا 45463.87 537.9621 0.4500 45771.27 44800.51 13:04:44

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11458.21 44.7865 0.3900 11465.41 11400.82 13:04:49
گرم 368.39 1.4399 0.0125 368.62 366.54 13:04:49
کیلوگرم 368389.65 1439.9169 12.5388 368621.25 366544.45 13:04:49
تولا 4296.83 16.7949 0.1463 4299.53 4275.31 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 132.40 1.0962 0.8100 132.72 131.07 13:04:24
گرم 4.26 0.0352 0.0260 4.27 4.21 13:04:24
کیلوگرم 4256.82 35.2427 26.0421 4266.89 4214.02 13:04:24
تولا 49.65 0.4111 0.3038 49.77 49.15 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6880.83 52.0682 0.7600 6887.09 6814.27 13:04:44
گرم 221.22 1.6740 0.0244 221.43 219.08 13:04:44
کیلوگرم 221223.60 1674.0293 24.4345 221424.99 219083.86 13:04:44
تولا 2580.31 19.5256 0.2850 2582.66 2555.35 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13201.04 156.2045 1.2000 13290.30 13008.43 13:04:44
گرم 424.42 5.0221 0.0386 427.29 418.23 13:04:44
کیلوگرم 424423.06 5022.0879 38.5809 427292.83 418230.42 13:04:44
تولا 4950.39 58.5767 0.4500 4983.87 4878.16 13:04:44

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2141.12 8.3689 0.3900 2142.46 2130.39 13:04:49
گرم 68.84 0.2691 0.0125 68.88 68.49 13:04:49
کیلوگرم 68838.40 269.0672 12.5388 68881.68 68493.60 13:04:49
تولا 802.92 3.1384 0.1463 803.42 798.90 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.74 0.2048 0.8100 24.80 24.49 13:04:24
گرم 0.80 0.0066 0.0260 0.80 0.79 13:04:24
کیلوگرم 795.44 6.5856 26.0421 797.32 787.44 13:04:24
تولا 9.28 0.0768 0.3038 9.30 9.18 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1285.77 9.7296 0.7600 1286.94 1273.34 13:04:44
گرم 41.34 0.3128 0.0244 41.38 40.94 13:04:44
کیلوگرم 41338.51 312.8142 24.4345 41376.14 40938.67 13:04:44
تولا 482.16 3.6486 0.2850 482.60 477.50 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2466.79 29.1888 1.2000 2483.47 2430.79 13:04:44
گرم 79.31 0.9384 0.0386 79.85 78.15 13:04:44
کیلوگرم 79308.97 938.4425 38.5809 79845.22 78151.79 13:04:44
تولا 925.05 10.9458 0.4500 931.30 911.55 13:04:44

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8438.02 32.9815 0.3900 8443.33 8395.76 13:04:49
گرم 271.29 1.0604 0.0125 271.46 269.93 13:04:49
کیلوگرم 271288.51 1060.3797 12.5388 271459.06 269929.66 13:04:49
تولا 3164.26 12.3681 0.1463 3166.25 3148.41 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.50 0.8072 0.8100 97.73 96.52 13:04:24
گرم 3.13 0.0260 0.0260 3.14 3.10 13:04:24
کیلوگرم 3134.79 25.9533 26.0421 3142.21 3103.28 13:04:24
تولا 36.56 0.3027 0.3038 36.65 36.20 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5067.16 38.3439 0.7600 5071.77 5018.15 13:04:44
گرم 162.91 1.2328 0.0244 163.06 161.34 13:04:44
کیلوگرم 162912.88 1232.7841 24.4345 163061.19 161337.14 13:04:44
تولا 1900.19 14.3790 0.2850 1901.92 1881.81 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9721.48 115.0317 1.2000 9787.21 9579.63 13:04:44
گرم 312.55 3.6984 0.0386 314.67 307.99 13:04:44
کیلوگرم 312552.48 3698.3523 38.5809 314665.82 307992.10 13:04:44
تولا 3645.56 43.1369 0.4500 3670.21 3592.36 13:04:44

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 444.88 1.7389 0.3900 445.16 442.65 13:04:49
گرم 14.30 0.0559 0.0125 14.31 14.23 13:04:49
کیلوگرم 14303.11 55.9062 12.5388 14312.10 14231.46 13:04:49
تولا 166.83 0.6521 0.1463 166.93 165.99 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.14 0.0426 0.8100 5.15 5.09 13:04:24
گرم 0.17 0.0014 0.0260 0.17 0.16 13:04:24
کیلوگرم 165.28 1.3683 26.0421 165.67 163.61 13:04:24
تولا 1.93 0.0160 0.3038 1.93 1.91 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 267.16 2.0216 0.7600 267.40 264.57 13:04:44
گرم 8.59 0.0650 0.0244 8.60 8.51 13:04:44
کیلوگرم 8589.23 64.9959 24.4345 8597.05 8506.16 13:04:44
تولا 100.18 0.7581 0.2850 100.27 99.21 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 512.54 6.0648 1.2000 516.01 505.07 13:04:44
گرم 16.48 0.1950 0.0386 16.59 16.24 13:04:44
کیلوگرم 16478.66 194.9877 38.5809 16590.08 16238.22 13:04:44
تولا 192.20 2.2743 0.4500 193.50 189.40 13:04:44

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6080.47 23.7666 0.3900 6084.29 6050.01 13:04:49
گرم 195.49 0.7641 0.0125 195.61 194.51 13:04:49
کیلوگرم 195491.46 764.1134 12.5388 195614.36 194512.27 13:04:49
تولا 2280.18 8.9125 0.1463 2281.61 2268.76 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 70.26 0.5817 0.8100 70.43 69.55 13:04:24
گرم 2.26 0.0187 0.0260 2.26 2.24 13:04:24
کیلوگرم 2258.94 18.7021 26.0421 2264.29 2236.23 13:04:24
تولا 26.35 0.2181 0.3038 26.41 26.08 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3651.41 27.6308 0.7600 3654.74 3616.10 13:04:44
گرم 117.40 0.8883 0.0244 117.50 116.26 13:04:44
کیلوگرم 117395.60 888.3486 24.4345 117502.47 116260.12 13:04:44
تولا 1369.28 10.3615 0.2850 1370.53 1356.04 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7005.33 82.8923 1.2000 7052.70 6903.12 13:04:44
گرم 225.23 2.6650 0.0386 226.75 221.94 13:04:44
کیلوگرم 225226.42 2665.0457 38.5809 226749.30 221940.20 13:04:44
تولا 2627.00 31.0846 0.4500 2644.76 2588.67 13:04:44

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13451.81 52.5788 0.3900 13460.27 13384.43 13:04:49
گرم 432.49 1.6904 0.0125 432.76 430.32 13:04:49
کیلوگرم 432485.45 1690.4468 12.5388 432757.34 430319.19 13:04:49
تولا 5044.43 19.7171 0.1463 5047.60 5019.17 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 155.44 1.2869 0.8100 155.81 153.88 13:04:24
گرم 5.00 0.0414 0.0260 5.01 4.95 13:04:24
کیلوگرم 4997.46 41.3746 26.0421 5009.28 4947.22 13:04:24
تولا 58.29 0.4826 0.3038 58.43 57.70 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8078.02 61.1275 0.7600 8085.37 7999.88 13:04:44
گرم 259.71 1.9653 0.0244 259.95 257.20 13:04:44
کیلوگرم 259714.10 1965.2922 24.4345 259950.53 257202.07 13:04:44
تولا 3029.26 22.9228 0.2850 3032.02 2999.96 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15497.88 183.3824 1.2000 15602.67 15271.75 13:04:44
گرم 498.27 5.8959 0.0386 501.64 491.00 13:04:44
کیلوگرم 498268.06 5895.8765 38.5809 501637.13 490997.96 13:04:44
تولا 5811.71 68.7684 0.4500 5851.01 5726.91 13:04:44

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 229755.37 898.0400 0.3900 229899.81 228604.56 13:04:49
گرم 7386.81 28.8727 0.0125 7391.45 7349.81 13:04:49
کیلوگرم 7386801.16 28872.6349 12.5388 7391445.01 7349801.79 13:04:49
تولا 86158.33 336.7652 0.1463 86212.49 85726.77 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2654.87 21.9800 0.8100 2661.15 2628.18 13:04:24
گرم 85.36 0.7067 0.0260 85.56 84.50 13:04:24
کیلوگرم 85355.99 706.6729 26.0421 85557.90 84497.89 13:04:24
تولا 995.58 8.2425 0.3038 997.93 985.57 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 137971.60 1044.0500 0.7600 138097.20 136637.10 13:04:44
گرم 4435.89 33.5670 0.0244 4439.93 4392.98 13:04:44
کیلوگرم 4435886.64 33566.9619 24.4345 4439924.77 4392981.50 13:04:44
تولا 51739.39 391.5190 0.2850 51786.49 51238.95 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 264702.00 3132.1500 1.2000 266491.80 260839.80 13:04:44
گرم 8510.37 100.7010 0.0386 8567.91 8386.19 13:04:44
کیلوگرم 8510360.57 100700.8858 38.5809 8567903.93 8386188.05 13:04:44
تولا 99263.32 1174.5571 0.4500 99934.50 97815.00 13:04:44

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5329.74 20.8322 0.3900 5333.09 5303.04 13:04:49
گرم 171.36 0.6698 0.0125 171.46 170.50 13:04:49
کیلوگرم 171354.97 669.7716 12.5388 171462.69 170496.68 13:04:49
تولا 1998.65 7.8121 0.1463 1999.91 1988.64 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.59 0.5099 0.8100 61.73 60.97 13:04:24
گرم 1.98 0.0164 0.0260 1.98 1.96 13:04:24
کیلوگرم 1980.04 16.3930 26.0421 1984.73 1960.14 13:04:24
تولا 23.09 0.1912 0.3038 23.15 22.86 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3200.59 24.2193 0.7600 3203.50 3169.63 13:04:44
گرم 102.90 0.7787 0.0244 103.00 101.91 13:04:44
کیلوگرم 102901.27 778.6680 24.4345 102994.94 101905.98 13:04:44
تولا 1200.22 9.0822 0.2850 1201.31 1188.61 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6140.41 72.6579 1.2000 6181.93 6050.82 13:04:44
گرم 197.42 2.3360 0.0386 198.75 194.54 13:04:44
کیلوگرم 197418.68 2336.0040 38.5809 198753.54 194538.20 13:04:44
تولا 2302.66 27.2467 0.4500 2318.23 2269.06 13:04:44

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 94306.53 368.6140 0.3900 94365.82 93834.16 13:04:49
گرم 3032.03 11.8512 0.0125 3033.93 3016.84 13:04:49
کیلوگرم 3032023.10 11851.2052 12.5388 3033929.24 3016836.16 13:04:49
تولا 35364.98 138.2303 0.1463 35387.21 35187.84 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1089.73 9.0220 0.8100 1092.31 1078.78 13:04:24
گرم 35.04 0.2901 0.0260 35.12 34.68 13:04:24
کیلوگرم 35035.64 290.0645 26.0421 35118.52 34683.42 13:04:24
تولا 408.65 3.3833 0.3038 409.62 404.54 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56632.51 428.5460 0.7600 56684.06 56084.74 13:04:44
گرم 1820.78 13.7781 0.0244 1822.43 1803.17 13:04:44
کیلوگرم 1820776.07 13778.0620 24.4345 1822433.58 1803165.01 13:04:44
تولا 21237.21 160.7048 0.2850 21256.54 21031.79 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 108650.90 1285.6379 1.2000 109385.55 107065.60 13:04:44
گرم 3493.21 41.3342 0.0386 3516.83 3442.24 13:04:44
کیلوگرم 3493204.88 41334.1859 38.5809 3516824.42 3442236.41 13:04:44
تولا 40744.12 482.1145 0.4500 41019.61 40149.63 13:04:44

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5488.23 21.4517 0.3900 5491.68 5460.74 13:04:49
گرم 176.45 0.6897 0.0125 176.56 175.57 13:04:49
کیلوگرم 176450.45 689.6882 12.5388 176561.38 175566.63 13:04:49
تولا 2058.09 8.0444 0.1463 2059.38 2047.78 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.42 0.5250 0.8100 63.57 62.78 13:04:24
گرم 2.04 0.0169 0.0260 2.04 2.02 13:04:24
کیلوگرم 2038.92 16.8805 26.0421 2043.74 2018.42 13:04:24
تولا 23.78 0.1969 0.3038 23.84 23.54 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3295.76 24.9395 0.7600 3298.76 3263.89 13:04:44
گرم 105.96 0.8018 0.0244 106.06 104.94 13:04:44
کیلوگرم 105961.18 801.8228 24.4345 106057.64 104936.30 13:04:44
تولا 1235.91 9.3523 0.2850 1237.04 1223.96 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6323.01 74.8185 1.2000 6365.76 6230.75 13:04:44
گرم 203.29 2.4055 0.0386 204.66 200.32 13:04:44
کیلوگرم 203289.21 2405.4684 38.5809 204663.76 200323.06 13:04:44
تولا 2371.13 28.0570 0.4500 2387.16 2336.53 13:04:44

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1993.60 7.7924 0.3900 1994.86 1983.62 13:04:49
گرم 64.10 0.2505 0.0125 64.14 63.77 13:04:49
کیلوگرم 64095.79 250.5299 12.5388 64136.09 63774.75 13:04:49
تولا 747.60 2.9221 0.1463 748.07 743.86 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.04 0.1907 0.8100 23.09 22.80 13:04:24
گرم 0.74 0.0061 0.0260 0.74 0.73 13:04:24
کیلوگرم 740.64 6.1319 26.0421 742.39 733.19 13:04:24
تولا 8.64 0.0715 0.3038 8.66 8.55 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1197.19 9.0593 0.7600 1198.28 1185.61 13:04:44
گرم 38.49 0.2913 0.0244 38.53 38.12 13:04:44
کیلوگرم 38490.50 291.2629 24.4345 38525.54 38118.21 13:04:44
تولا 448.95 3.3972 0.2850 449.35 444.60 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2296.84 27.1779 1.2000 2312.37 2263.33 13:04:44
گرم 73.85 0.8738 0.0386 74.34 72.77 13:04:44
کیلوگرم 73844.99 873.7886 38.5809 74344.30 72767.54 13:04:44
تولا 861.31 10.1917 0.4500 867.14 848.75 13:04:44

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9928.07 38.8056 0.3900 9934.31 9878.34 13:04:49
گرم 319.19 1.2476 0.0125 319.40 317.60 13:04:49
کیلوگرم 319194.50 1247.6289 12.5388 319395.17 317595.70 13:04:49
تولا 3723.03 14.5521 0.1463 3725.37 3704.38 13:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.72 0.9498 0.8100 114.99 113.57 13:04:24
گرم 3.69 0.0305 0.0260 3.70 3.65 13:04:24
کیلوگرم 3688.36 30.5364 26.0421 3697.08 3651.28 13:04:24
تولا 43.02 0.3562 0.3038 43.12 42.59 13:04:24
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5961.95 45.1149 0.7600 5967.38 5904.29 13:04:44
گرم 191.68 1.4505 0.0244 191.86 189.83 13:04:44
کیلوگرم 191681.16 1450.4776 24.4345 191855.65 189827.17 13:04:44
تولا 2235.73 16.9181 0.2850 2237.77 2214.11 13:04:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11438.16 135.3448 1.2000 11515.50 11271.27 13:04:44
گرم 367.75 4.3514 0.0386 370.23 362.38 13:04:44
کیلوگرم 367745.15 4351.4328 38.5809 370231.68 362379.47 13:04:44
تولا 4289.31 50.7543 0.4500 4318.32 4226.73 13:04:44
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.51 1.67 0.86 0.05 25.96 15.80 12.13 0.47